Αρμοδιότητες του Γραφείου Εκπαίδευσης:

 1. Να συντονίζει δραστηριότητες για τη σύνταξη, ανανέωση και δημοσίευση στον ιστοχώρο του Τμήματος των παρακάτω
  • Οδηγό σπουδών του Τμήματος
  • Πρόγραμμα μαθημάτων
  • Πρόγραμμα εξετάσεων
  • Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

 2. Να έχει την ευθύνη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
   
 3.  Να καταγράφει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό, να διαχειρίζεται υπάρχοντα εκπαιδευτικό εξοπλισμό και σχετικές υποδομές, όπως αίθουσες και εργαστήρια διδασκαλίας. Να εισηγείται τη σωστή χρήση και ανανέωση ή και εμπλουτισμό εκπαιδευτικού εξοπλισμού και υποδομών.

 4. Να έχει την ευθύνη και τον συντονισμό της υποβοήθησης της διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής υποδομής.

 5. Να συντονίζει και να διεξάγει εισαγωγικά μαθήματα προσανατολισμού για τους πρωτοετείς φοιτητές (και μαθήματα προσανατολισμού για τον κλινικό κύκλο σπουδών).

 6. Να εισηγείται και να συντονίζει προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (μελών ΔΕΠ και άλλου σχετικού προσωπικού).

 7. Να έχει την ευθύνη πρότασης, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση και επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

 8. Να συγκεντρώνει και να διαχέει πληροφορία για
  • σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως οργανώνονται από κλινικές και εργαστήρια του Τμήματος, άλλα Τμήματα του ΔΠΘ και σχετικές δομές της τοπικής κοινωνίας
  • προσκεκλημένες ομιλίες στο Τμήμα
  • διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης που προσφέρονται από τρίτους στο διαδίκτυο

 9. Να συντονίζει και να υποστηρίζει την ανάπτυξη ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (π.χ. μέσω της πλατφόρμας Mathesis (http://mathesis.cup.gr/)

 10. Να συγκεντρώνει και να συντονίζει την επίλυση σχετικών με την εκπαίδευση προβλημάτων των φοιτητών ή/και των εκπαιδευτών. Να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής των μελών ΔΕΠ και φοιτητών του Τμήματος και της τοπικής κοινωνικής αλλά και άλλων φορέων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο κοινό μέσα από σχετικό υλικό και δραστηριότητες.

 11. Να διατηρεί ενημερωμένα αρχεία με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες και να συντάσσει τακτικά σχετικές απολογιστικές εκθέσεις (για την τακτική αξιολόγηση του Τμήματος και γενικά).